หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการสนับสนุนใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาโครงการสนับสนุนใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน 40 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากสามแยกสะพานเหล็กบ้านนายดอน น้ำใจดี ถึงสะพานคอนกรีตหน้าวัดดอนกระเบื้อง (ช่วงดำเนินการบริเวณถนนลาดยาง ถึงบริเวณบ้านนายสว่าง บุญช่วย) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันาวคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ วัน (เฉพาะทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๑๕ สพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๖-๐๐๐๑ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแม่หม้าย หมู่ที่ ๓ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางทอง หมู่ที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๑๕ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๖-๐๐๐๑ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43