หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแม่หม้าย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางทอง (รายหัว ๑,๗๐๐) [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางใหญ่(วัสดุรายหัว) จำนวนเด็ก ๑๖ คน เป็นเงิน ๒๗,๒๐๐ บาท (ดังรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางใหญ่ จำนวน 1 อัตรา นายคมสันต์ หงษ์ทอง (กองสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางใหญ่ จำนวน 1 อัตรา นายสร้อย อินสะเกตุ (กองสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางใหญ่ จำนวน 1 อัตรา นายธรรมวัช เรืองขจร (กองสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลบางใหญ่ จำนวน 1 อัตรา นายสมยศ หงษ์ทอง (กองสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากถนนลาดยางสายบางแม่หม้าย-คูบัว ถึงบริเวณบ้านนายระเบียบ ชำนาญดี (ช่วงบริเวณถนน คสล. เดิม ถึงบริเวณนานายบัวคลี่ ใจรักดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5