หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บาน (มอก.) ขนาด W๙๑xD๔๕xH๑๘๓CM. รุ่น LK - ๑๐๑ ยี่ห้อ TAIYO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานสำปราร้า ถึงบริเวณสุดเขตหมู่ที่ ๔ ตำบลบางใหญ่ เชื่อมต่อตำบลบ้านกุ่ม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางทอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ศพด.บ้านรางทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพเด็กและเยาวชน ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพระนครศรีอยูธยา จำนวน ๒ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานสำปราร้า ถึงบริเวณสุดเขตหมู่ที่ ๔ ตำบลบางใหญ่ เชื่อมต่อตำบลบ้านกุ่ม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖ เล่ม ๆ ละ ๙๙๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๔๐.๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานสำปราร้า ถึงบริเวณสุดเขตหมู่ที่ ๔ ตำบลบางใหญ่ เชื่อมต่อตำบลบ้านกุ่ม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุงละ ๒๐ กก) จำนวน ๕๐๐ ถุง ๆ ละ ๙๕.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องปรับอากศ โฟกัส แบบแยกส่วน (แบบตั้ง/แชวน) ขนาด ๒๐๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๖๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24