หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางใหญ่
ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางใหญ่
วัดบางใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
1
2
3
 
 

การทำไม้กวาดใยมะพร้าว  
  
 

โฮมสเตย์เรือนไทยบ้านบางแม่หม้าย  

วัดอาน  
  
 
 
อบต.องค์พระ ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ท [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ท [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมตรวจเช็คระยะ 290,000 ก.ม. ร [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิส่งปลูกสร้าง ปร [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.องค์พระ ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะกอก บริเวณกลุ่ม [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะกอก บริเวณกลุ่ม [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำห [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ ประกาศเรื่องแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อกรุ กำหนดการชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อกรุ ประกาศกำหนดการขยายเวลาการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พิหารแดง องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.เดิมบาง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวเสียงไร้สายอัตโนม้ติ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สระกระโจม ขอความเห็นชอบราคากลางงานเปลี่ยนท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสระ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.สระกระโจม โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 4 ปร.4 ปร.5 [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา [ 13 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 133 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 120 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิส่งปลูกสร้าง ปร [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
 
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว509  [ 26 ม.ค. 2564 ]
ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว151  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กค. มท 0803.4/ว150  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1210-1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12 สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) กสว. มท 0820.2/ว143  [ 25 ม.ค. 2564 ]
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว141  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว140 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
 
จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์หญ้าเทียม,เครื่องเล่นฟิตเนส (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 172  ตอบ 0  
จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์หญ้าเทียม,เครื่องเล่นฟิตเนส (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 207  ตอบ 0  
เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (12 มี.ค. 2563)    อ่าน 505  ตอบ 4  
เมื่อไหร่จะดำเนินการ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 581  ตอบ 2  
 
สพ0023.2/ว 240 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 1339 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 1341 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 1340 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 231 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 1337 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 1338 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว1334 การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 1262  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 1263  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 219  การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 218  แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 1169  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้รับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)  [ 21 ม.ค. 2564 ]  
สพ0023.2/ว 212  แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่น 1 - 4  [ 21 ม.ค. 2564 ]  
สพ0023.3/ว 204  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]  
สพ 0023.1/ว 1084 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 20 ม.ค. 2564 ]  
สพ 0023.5/ว 1054 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2564 ]  
สพ 0023.5/ว1053 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 20 ม.ค. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 198  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาล  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 196  เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-473-614
 
  คุณคิดว่า อบต.บางใหญ่ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  ส่งเสริมอาชีพ
  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 035-440-406 โทรสาร : 035-473-614
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 4,343,507 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10