หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.bangyai.go.th/home https://www.bangyai.go.th/orgc... 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้าแรก ตามลิ้งค์ที่ 1 ให้สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ เอาเมาส์ชี้คำว่า  ข้อมูลหน่วยงาน จะแสดงลิสต์เมนูขึ้นมา
2. ให้คลิกเลือกคำว่า โครงสร้างขององค์กร จะปรากฎหน้าโครงสร้างขององค์กร ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร สภาฯ และส่วนราชการภายในของ อบต.บางใหญ่ ตามลิ้งค์ที่ 2
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.bangyai.go.th/home https://www.bangyai.go.th/boar... https://www.bangyai.go.th/staf... https://www.bangyai.go.th/staf... 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้าแรก ตามลิ้งค์ที่ 1 ให้สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ เอาเมาส์ชี้คำว่า  บุคลากร จะแสดงลิสต์เมนูขึ้นมา
2. ให้คลิกเลือก คำว่า ผู้บริหาร จะปรากฎข้อมูลของผู้บริหาร ของ อบต.บางใหญ่ ตามลิ้งค์ที่ 2
3. สำหรับข้อมูลฝ่ายข้าราชการประจำ ให้เอาเมาส์ชี้คำว่า  บุคลากร จะแสดงลิสต์เมนูขึ้นมา ให้เลือก คำว่า หัวหน้าส่วนราชการ จะปรากฎหน้าเว็บเพจ ประกอบด้วย สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศีกษาฯ และกองสาธารณสุขฯ ตามลิ้งค์ที่ 3
4. ขอยกตัวอย่าง สำนักปลัด โดยคลิกเลือกที่ป้าย สำนักปลัด จะปรากฎข้อมูลฝ่ายข้าราชการประจำและพนักงานจ้างในสำนักปลัด
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.bangyai.go.th/home https://www.bangyai.go.th/proj... https://www.bangyai.go.th/proj... 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้าแรก ตามลิ้งค์ที่ 1
2. ให้สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ เอาเมาส์ชี้คำว่า  ข้อมูลหน่วยงาน จะแสดงลิสต์เมนูขึ้นมา ให้คลิกเลือกคำว่า อำนาจหน้าที่ จะปรากฎอำนาจหน้าที่  ตามลิ้งค์ที่ 2
3. ให้คลิกเลือก การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ตามลิ้งค์ที่ 3
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.bangyai.go.th/home https://www.bangyai.go.th/proj... https://www.bangyai.go.th/proj... https://www.bangyai.go.th/dnm_... 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้าแรก ตามลิ้งค์ที่ 1
2. ให้สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ เอาเมาส์ชี้คำว่า  แผน จะแสดงลิสต์เมนูขึ้นมา ให้เลือกคำว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น จะปรากฎหน้าเว็บเพจที่เกี่ยวกับแผนต่าง ๆ ตามลิ้งค์ที่ 2
3. ให้คลิกเลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ตาม ลิ้งค์ที่ 3 และสามารถดาวน์โหลดได้ ตามลิ้งค์ที่ 4
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.bangyai.go.th/home... https://www.bangyai.go.th/cont... 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้าแรก ตามลิ้งค์ที่ 1 ให้สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ เอาเมาส์ชี้คำว่า ข้อมูลหน่วยงาน จะแสดงลิสต์เมนูขึ้นมา
2. ให้คลิกเลือกคำว่า ติดต่อ จะปรากฎข้อมูลการติดต่อของ อบต.บางใหญ่ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ และแผนที่แสดงที่ตั้งของหน่วยงานเป็นแผนที่ดาวเทียม เป็นต้น ตาม ลิ้งค์ที่ 2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.bangyai.go.th/home https://www.bangyai.go.th/proj... https://www.bangyai.go.th/proj... 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้าแรก ตามลิ้งค์ที่ 1
2. ให้สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ เอาเมาส์ชี้คำว่า ระเบียบ จะแสดงลิสต์เมนูขึ้นมา ให้เลือกคำว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะปรากฎข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ อบต.บางใหญ่ ตามลิงค์ที่ 2
3. ยกตัวอย่าง เช่น คลิกเลือก พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จะปรากฎข้อมูลตามลิ้งค์ที่ 3
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.bangyai.go.th/home https://www.bangyai.go.th/news... 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้าแรก ตามลิ้งค์ที่ 1
2. ให้สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ เอาเมาส์ชี้คำว่า ข่าวสาร จะแสดงลิสต์เมนูขึ้นมา ให้เลือกคำว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ จะปรากฎข้อมูลเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของ อบต.บางใหญ่ ตามลิ้งค์ที่ 2
  นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาจากหมวดข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกาปรระชาสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกัน โดยการไปที่มุมขวาด้านบน ดูหัวข้อ ค้นหาหมวดข่าว  คลิกรูปสามเหลี่ยมจะปรากฎลิสต์เมนู ให้เลือกหมวดที่เราต้องการค้นข่าวได้
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.bangyai.go.th/home https://www.bangyai.go.th/webb... https://www.bangyai.go.th/webb... 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้าแรก ตามลิ้งค์ที่ 1 ให้สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ เอาเมาส์ชี้คำว่า บริการประชาชน จะแสดงลิสต์เมนูขึ้นมา
2. ให้คลิกเลือกคำว่า กระดานสนทนา จะปรากฎข้อมูล ตามลิ้งค์ที่ 2
3. ให้สังเกตตรงมุมขวาบน คลิกเลือก สร้างกระทู้ จะปรากฎฟอร์มสำหรับตั้งกระทู้ถาม ตามลิ้งค์ที่ 3
o9 Social Network https://www.bangyai.go.th/home https://www.facebook.com/SAO.B... https://line.me/R/ti/p/@732ppa... 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้าแรก ตามลิ้งค์ที่ 1
2. ให้สังเกตหน้าเว็บไซต์ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพสไลด์ ให้คลิกเลือกภาพสไลด์ ลำดับที่ 3 จะแสดงข้อมูลช่องทาง Facebook ของ อบต.บางใหญ่ และคลิกเลือกภาพสไลด์ ลำดับที่ 4 จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ line ของ อบต.บางใหญ่ โดยต้องสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนก่อนและเข้าสู่ line Open Chat ตามลิ้งค์ที่ 2และ 3 ตามลำดับ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.bangyai.go.th/home https://www.bangyai.go.th/webs... 1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้าแรก ตามลิ้งค์ที่ 1
2. ให้สังเกตหน้าเว็บไซต์ โดยเลื่อนลงมาล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ จะประกอบด้วย นโยบายเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ นโยบายคุกกี้ และแผนผังเว็บไซต์ เป็นต้น ในข้อนี้ให้คลิกเลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะปรากฎข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ตามลิ้งค์ที่ 2
 
  (1)     2      3      4      5