หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางใหญ่
ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางใหญ่
วัดบางใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
1
2
3
 
ข่าวสาร
 

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ ชมรม To Be Number One
 
กิจกรรมของชมรม To Be Number 1 (บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4)  
โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วันบางแม่หม้ายใจอาสา Big cl
ลำดับภาพที่ 1/6
โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วันบางแม่หม้ายใจอาสา Big cl
ลำดับภาพที่ 2/6
โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วันบางแม่หม้ายใจอาสา Big cl
ลำดับภาพที่ 3/6
โครงการอบรมธรรมะ
ลำดับภาพที่ 4/6
โครงการอบรมธรรมะ
ลำดับภาพที่ 5/6
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำของชมรมTO BE NUMBER ON
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วันบางแม่หม้ายใจอาสา Big cl
โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วันบางแม่หม้ายใจอาสา Big cl
โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วันบางแม่หม้ายใจอาสา Big cl
โครงการอบรมธรรมะ
โครงการอบรมธรรมะ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำของชมรมTO BE NUMBER ON
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ( To Be Number One) คือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ที่มาของโครงการ   "ยาเสพติด" ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ
    ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่ "เฮโรอีน" เป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก กลายเป็น "ยาบ้า หรือสารเมทแอมเฟตามีน ที่กำลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศ จากข้อมูลการสำรวจพบว่ามีเยาวชนจำนวนกว่า 6 แสนคนหลงเข้าสู่วังวนของ ยาบ้า และจากสถิตินักโทษเด็ดขาด ของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกจำคุกอยู่ตาม ทัณฑสถานทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 137,344 คน ในจำนวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่ง คือประมาณ 87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 และในจำนวนนักโทษเด็ดขาด คดียาเสพติดเหล่านี้มีจำนวนมากถึง 27,499 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.26 ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษในคดีเสพหรือครอบครองและทั้งเสพและครอบครอง
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

การดำเนินการ
1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน
3. การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ

"ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ ชมรม To Be Number One  บ้านบางแม่หม้าย "
สำหรับกิจกรรมในการดำเนินการของชมรม To Be Number One  บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4 เป้นการบริหารงานภายใต้ 3 ก 3ย ดังนี้
     3ก คือ  1. กรรมการ
                2. กองทุน
                3. กิจกรรม
  กิจกรรมจัดภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์  คือ
                1. การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                2. การรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน
                3. การสร้างและป้องกันเครือข่าย เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายนาเสพติด
     อนึ่ง เรียนเยาวชนหรือผู้ปกครองท่านใดที่สนใจนำบุตรหลานของท่านของสู่ชมรมTo Be Number One  บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ สามารถสมัครเข้าชมรมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลางใหญ่ ในวันเวลาราชการ
      #ติดตามผลงานของโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/To-be-number-one-br-573743886098554/timeline (รร.บร.)
      #ติดตามผลงานของโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100011397211781 (เยาวชนบ้านบางแม่หม้าย)
    

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2559 เวลา 10.29 น. โดย คุณ ดริส หงษ์โต

ผู้เข้าชม 1744 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำของชมรมTO BE NUMBER ON
ลำดับภาพที่ 1/6
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำของชมรมTO BE NUMBER ON
ลำดับภาพที่ 2/6
ฝึกอบรมทำไม้กวาดใยมะพร้าวร้อยปี
ลำดับภาพที่ 3/6
ฝึกอบรมทำไม้กวาดใยมะพร้าวร้อยปี
ลำดับภาพที่ 4/6
ฝึกอบรมทำไม้กวาดใยมะพร้าวร้อยปี
ลำดับภาพที่ 5/6
ฝึกอบรมทำไม้กวาดใยมะพร้าวร้อยปี
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-473-614
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 035-473-614 โทรสาร : 035-473-614
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 2,240,065 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10